Zanichrome® 金属表面处理多样化

多种精致的表面处理。同一配件多种纹理,以及金属面饰颜色多种多样。多层结构。在同一表面上可实行光亮和亚光表面处理。

technologies-chrome-sel-s

zanitech-logo

technologies-chrome-sel-xl

ZANICHROME® 金属表面处理多样化